Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Studia Podyplomowe
Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w Przedsiębiorstwie

 

 

Absolwent studiów podyplomowych (2 edycje: w roku 2014 oraz 2015 - każda po 224 godziny) będzie dysponował wiedzą z zakresu typologii OŹE. Program studiów podyplomowych wynika z wymogów i dyrektywy Unii Europejskiej nakładających obowiązek na Polskę, aby 15% udziału ogólnego zużycia energii w 2020 roku pochodziło z odnawialnych źródeł oraz ochrony środowiska przed szkodliwym oddziaływaniem tradycyjnych inwestycji energetycznych. W programie przewidziano także zapoznanie z zasadami tworzenia wymaganych Ustawą „Prawo Energetyczne” bilansów energetycznych dla gmin z wykorzystaniem lokalnych w tym niekonwencjonalnych źródeł energii. Wiedza ta pozwoli także na sporządzenie bilansów energetycznych dla przedsiębiorstw oraz da podstawy do poznania możliwości i sposobów wykorzystania odnawialnych nośników energii.

stanpv.jpg

Stanowisko badawcze do badań modułów fotowoltaicznych na WIM UTP w Bydgoszczy

Laboratorium Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii - www.labioze.utp.edu.pl

Siatka przedmiotowa - PLAN STUDIÓW

Łącznie 224 godzin lekcyjnych z tego: wykłady 108, ćwiczenia 52, laboratoria 20, projektowanie / seminarium 44.

1.     Monitorowanie i bilansowanie energetyczne odnawialnych źródeł energii - 16

2.     Innowacje i rozwój instalacji odnawialnych źródeł energii - 16

3.     Ochrona środowiska i ekoprojektowanie instalacji odnawialnych źródeł energii - 22

4.     Wykorzystanie biomasy i odpadów w instalacjach odnawialnych źródeł energii - 30

5.     Siłownie wiatrowe - 30

6.     Pompy ciepła i geotermia klasyczna - 30

7.     Instalacje i systemy solarne oraz fotowoltaiczne - 32

8.     Instalacje małych elektrowni wodnych - 30

9.     Ekonomia i finansowanie instalacji odnawialnych źródłach energii - 10

10.  Seminarium pracy końcowej - 8

Kadra prowadząca zajęcia

Prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski – UTP Bydgoszcz

Prof. dr hab. inż. Jacek Żarski UTP Bydgoszcz

Prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer – IMP PAN Gdańsk

Prof. dr hab. inż. Jacek Żarski – UTP Bydgoszcz

Dr hab. inż. Zbigniew Podkówka UTP Bydgoszcz

Dr hab. inż. Mariusz Chalamoński – UTP Bydgoszcz

Dr inż. Andrzej Tomporowski – UTP Bydgoszcz

Dr inż. Adam Mroziński – UTP Bydgoszcz

Dr inż. Kazimierz Bieliński – UTP Bydgoszcz

Dr inż. Sławomir Cieślik – UTP Bydgoszcz

Dr inż. Jerzy Sawicki – UTP Bydgoszcz

Dr Tadeusz Trocikowski – Europejska Fundacja Naukowa - Instytut Innowacji

Mgr inż. Adam Koniszewski – Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.

Mgr inż. Wojciech Wójcik – Projprzem-EKO Sp. z o.o.

Inż. Joanna Jakś - Rz.W.Ch „Alchemik”

Dr inż. Bogdan Noga – POLGEOL S.A.

Inż. Mariusz Uba – MARTECH Mariusz Uba

Mgr inż. Tomasz Mania – NEXUM Consulting Finansowo Energetyczny

Mgr inż. Joanna Kawa – NEXUM Consulting Finansowo Energetyczny

Mgr inż. Łukasz Trzeciak – Green Synergy Sp. z o.o.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych będzie dysponował wiedzą z zakresu typologii OŹE - ich kosztów, efektywności wytwarzania, monitorowania oraz korzyści środowiskowych. Ponadto uzyska wiedzę, pozwalającą na analizę potrzeb energetycznych obiektów i optymalny wybór adekwatnego OŹE. Będzie również potrafił zaplanować proces inwestycyjny i opracować biznes plan oraz pozyskiwać środki finansowe na realizację projektu. Absolwent będzie przygotowany do: rozwiązywania problemów zdecentralizowanej ko- i poligeneracji energii, ekoprojektowania technologii odnawialnych źródeł energii, jej wykorzystywania w skali mikro i makro, samodzielnego szacowania potrzeb energetycznych obiektów, analizy porównawczej kosztów energii tradycyjnej i odnawialnej oraz bilansowania i zarządzania środowiskowego cyklem życia nośników energii. W procesie nauczania wykorzystywane będą specjalistyczne programy do doboru i symulacji wybranych instalacji OZE. W zakresie zajęć z przedstawicielami firm branżowych Absolwenci uzyskają certyfikaty odbycia szkoleń. Absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu technologii odnawialnych źródeł energii i jej wykorzystywania w skali mikro (gospodarstwa domowe) i makro (osiedla, zakłady przemysłowe). Posiądzie umiejętności samodzielnego szacowania potrzeb energetycznych obiektów, wykonać analizę porównawczą kosztów energii tradycyjnej i odnawialnej oraz wpływ na środowisko naturalne stosowanych nośników energii. Potrafi optymalizować wybór źródła energii, kosztowo efektywnie wybierać źródła energii i ich wykorzystywanie w warunkach lokalnych, zaplanować proces inwestycyjny i opracować biznes plan oraz pozyskiwać środki finansowe na realizację projektu.