Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Rekrutacja uczestników projektu

 

 

>>>>>>  Formularz zgłoszeniowy  <<<<<<

 

(Prosimy o wypełnienie zgłoszenia przed przesłaniem dokumentów rekrutacyjnych)

 

REKRUTACJA do uczestnictwa w projekcie w tym na studia podyplomowe ma charakter otwarty i ogólnopolski. Zapewnia równe szanse dla kobiet (które będą szczególnie zachęcane do udziału na kier. technicznych) i mężczyzn. Nabór będzie poprzedzony kampanią promocyjną w mediach i internetowych portalach branżowych. Rejestracja prowadzona będzie głównie drogą elektroniczną. W związku ze spodziewaną większą liczbą kandydatów niż miejsc, kandydaci oprócz dokumentów potwierdzających zatrudnienie w MMiŚ przedsiębiorstwie będą musieli także przedłożyć list motywacyjny, w którym wskażą przydatność danego studiów dla wykonywanej przez siebie pracy. Na tej podstawie komisja rekrutacyjna w skład której wchodzi również kierownik danych studiów dokona kwalifikacji kandydatów do udziału w projekcie bądź umieści ich na liście rezerwowej. Dodatkowe punkty preferencyjne podczas rekrutacji otrzymają osoby w wieku ponad 50 lat. Ostateczny termin zgłaszania chętnych na pierwszą edycję SP mija 15.02.2014r. Po dokonaniu wpłaty wkładu prywatnego każdego słuchacza SP nastąpi zamknięcie list. Utworzone zostaną po dwie grupy 20 osobowe na każde realizowane w projekcie studia podyplomowe. Rekrutacja i selekcja w zakresie E-PTP i IOŹEwP będzie prowadzona na podstawie wstępnej oceny wypełnianej ankiety (OCENA JAKOŚCIOWA) zawierającej podstawowe pytania identyfikujące stan przedsiębiorstwa pod względem posiadanych innowacyjnych pro-ekologicznych i efektywnie energetycznych rozwiązań stosowanych w branży przetwórstwa tworzyw (maszyna, narzędzie, proces itp.), także wiedzy i umiejętności potencjalnie delegowanego pracownika zbieżnych z tematyką możliwych do uzyskania umiejętności, postaw i kompetencji w toku realizacji studiów. Najmniej punktów w uzyskają firmy, które, które posiadają niedostateczny poziom wiedzy w rozważanym zakresie tematyki studiów.

 

Etapy rekrutacji:

I etap: ocena kwalifikalności przedsiębiorstwa i danego pracownika

- status MMŚP

- dokumentacja dotycząca pomocy publicznej

- wymóg wykształcenia wyższego pracownika MMiŚP kandydata na słuchacza SP

 

II etap: ocena punktowa przez komisję rekrutacyjną

- uzasadnienie udziału w projekcie przez firmę - dotychczasowa działalność firmy MMiŚP na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej oraz analiza możliwości zastosowania OŹE – zwiększenia efektywności energetycznej danego MMiŚP: 1-10 pkt. (OCENA JAKOŚCIOWA)

- osoby powyżej 50 r.ż.: +10 pkt.

- kobieta: + 10 pkt.

WYMAGANY WKŁAD WŁASNY MMiŚP uczestniczących w projekcie

Numer zadania w projekcie - nazwa studiów

Kwota wkładu własnego
dla każdego MMiŚP uczestniczącego w projekcie

Zadanie 2 - Studia Podyplomowe pn.: Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w Przedsiębiorstwie - SP IOŹEwP

MiMP - 832,60 zł

ŚP - 1.248,90 zł

Zadanie 3 - Studia Podyplomowe pn.: Eko-Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych - SP EPTP

MiMP - 711,00

ŚP - 1.066,50

Objaśnienia: MMiŚP - Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa,     MiMP - Mikro i Małe Przedsiębiorstwa,       ŚP - Średnie Przedsiębiorstwa

 

Wykaz niezbędnych dokumentów podczas rekrutacji (należy przesłać oryginały pocztą oraz skany via mail – na adres odpowiednich kierowników studiów podyplomowych):

Podanie ( WZÓR ) o przyjęcie na SP z załącznikami:

1.   kserokopia dowodu osobistego,

2.   dwie fotografie,

3.   oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,

4.   kwestionariusz osobowy - WZÓR,

5.   zaświadczenie o zatrudnieniu w MMŚP z deklaracją firmy, że deleguje swojego pracownika na SP oraz pokryje kwotę wkładu własnego - WZÓR,

6.   list motywacyjny uzasadniający przydatność wybranej specjalności studiów dla słuchacza studiów podyplomowych i firmy w której jest zatrudniony - WZÓR,

 

Wzory dodatkowych dokumentów wymaganych podczas realizacji projektu:

7.       MMŚP powinno  dołączyć dokument rejestrowy np. KRS lub wydruk z CEIDG (osoby prowadzące działalność gospodarczą)

8.       Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - WZÓR

9.       Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - WZÓR

10.    Informacja nt. powiązań Wnioskodawcy z innymi przedsiębiorcami, łączeniu, przejęciu lub powstaniu Wnioskodawcy w wyniku podziału, prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą Wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis - WZÓR

11.    ZGŁOSZENIE UDZIAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA W PROJEKCIE - WZÓR

12.    ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH - WZÓR

13.    Wzór umowy z firmą uczestniczącą w projekcie - WZÓR

Dodatkowe dokumenty:

14.    Regulamin Studiów Podyplomowych na UTP w Bydgoszczy - Regulamin

15.    Regulamin PROJEKTU - REGULAMIN

 

>>>>>>  Formularz zgłoszeniowy  <<<<<<

(Prosimy o wypełnienie zgłoszenia przed przesłaniem dokumentów rekrutacyjnych)

 

Dodatkowe informacje dla potencjalnych Kandydatów:

 

Mikroprzedsiębiorstwo -  definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro

Przedsiębiorstwo małe - definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.

Przedsiębiorstwo średnie - definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót   nie przekracza 43 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 50 milionów euro.

 

Przedsiębiorstwa, których właścicielem jest Skarb Państwa, samorządy są co do zasady dużymi firmami i nie kwalifikują się do Projektu.

 

W obliczaniu wielkości przedsiębiorstwa należy uwzględnić też firmy powiązane (np. spółki-córki, spółki-matki), jeśli udziały wynoszą co najmniej 25%.

 

Link do kwalifikatora MŚP, który pozwala określić wielkość przedsiębiorstwa, również w sytuacji firm powiązanych http://kwalifikator.een.org.pl

 

Uczestnikami studiów mogą być:

- pracownicy w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy tzn. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wy-boru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

- właściciele pełniący funkcje kierownicze,

- wspólnicy w tym Partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

 

Kwalifikowalność uczestnika projektu musi być spełniona w momencie podpisywania umowy UTP-Firma dotyczącej przystąpienia do projektu. Na dzień podpisania tej umowy dana osoba musi być pracownikiem (nie ważny jest wymiar czasu pracy, ani to czy umowa jest na czas określony czy nie)