Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

 

 

Doradztwo dla firm

 

Zakres doradztwa dla MMiŚP:

-          Diagnoza Potrzeb każdego MMiŚP biorącego udział w projekcie - na początku projektu

-          800 godzin doradztwa technicznego (około 10 godzin na firmę) realizowanych przez specjalistów z zakresu podnoszenia efektowności energetycznej w MMiŚP

-          80 Raportów z Doradztwa dla MMiŚP biorących udział w projekcie (realizacja w 2 etapach po zakończeniu każdego semestru SP)

-          80 opracowanych Indywidualnych Strategii Wdrożenia Działań Proekologicznych dla biorących udział w projekcie MMiŚP zgodnie z ich potrzebami

 

Doradztwo a efektywność energetyczna firm

 

W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce dokonał się ogromny postęp w zakresie efektywności energetycznej. Energochłonność Produktu Krajowego Brutto spadła bowiem blisko o 1/3. Nasze dokonania to przede wszystkim: przedsięwzięcia termomodernizacyjne wykonywane w ramach ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, modernizacja oświetlenia ulicznego czy też optymalizacja procesów przemysłowych.

Nadal jednak efektywność energetyczna polskiej gospodarki w tym małych i średnich przedsiębiorstw jest około 3 razy niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich i około 2 razy niższa niż średnia w krajach Unii Europejskiej. Dodatkowo, zużycie energii pierwotnej w Polsce, odniesione do liczebności populacji, jest niemal 40 % niższe niż w krajach „starej 15”. Powyższe świadczy o ogromnym potencjale w zakresie oszczędzania energii w Polsce, charakterystycznym dla gospodarki intensywnie rozwijającej się.

Poprawa efektywności energetycznej oraz racjonalne wykorzystywanie istniejących zasobów energetycznych, w perspektywie wzrastającego zapotrzebowania na energię, są obszarami do których Polska przywiązuje wielką wagę. Priorytetowym celem Rządu stało się stworzenie ram prawnych oraz systemu wsparcia działań związanych z poprawą efektywności energetycznej. Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 551), określa cel w zakresie oszczędności energii, z uwzględnieniem wiodącej roli sektora publicznego, ustanawia mechanizmy wspierające oraz system monitorowania i gromadzenia niezbędnych danych. Ustawa zapewni także pełne wdrożenie dyrektyw europejskich w zakresie efektywności energetycznej, w tym zwłaszcza zapisów Dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Przepisy ustawy weszły w życie z dniem 11 sierpnia 2011r. Konieczny jest zatem wzrost wiedzy i świadomości przedsiębiorstw o rozwiązania proekologiczne - zwiększające jednocześnie ich efektywność energetyczną, aby wzmocnić ich konkurencyjność na rynku regionalnym i krajowym.

W „Polityce energetycznej Polski do roku 2030” plany wykorzystania odnawialnych zasobów energii zostały wskazane jako działania priorytetowe. Rozwój energetyki odnawialnej ma istotne znaczenie dla realizacji podstawowych celów polityki energetycznej. Zwiększenie wykorzystania tych źródeł niesie za sobą większy stopień uniezależnienia się od dostaw energii z importu. Energetyka odnawialna to zwykle niewielkie jednostki wytwórcze zlokalizowane blisko odbiorcy, co pozwala na podniesienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie strat przesyłowych.

Wszelkie działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej przez optymalizację start, analizę sprawności realizowanych procesów produkcyjnych oraz również przez zwiększenie wykorzystania instalacji OŹE w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce wydają się niezbędne.